vista

Frauke Materlik

9 - 29 November, 2013

Opening 8 November, 5 - 8 pm

Scroll for english version

 

Udstillingen ‘vista’ tager udgangspunkt i Frauke Materliks forskningsrejser, hvor hun belyser eksempler på landskaber under forandring: ‘Landskab kan på en måde opfattes som et udtryk for vort samfund, som materialiseret tidsånd. (…) Landskabet, rummet er noget der produceres samtidigt med samfundsudviklingen’ og ‘er en integreret del af den menneskelige tilværelses dynamik’ (Framke, 1989).Kunstneren er specielt interesseret i landskabsundersøgelser ved kysten hvor oplevelsen af liminalitet er fremtrædende. Liminalitet beskrives som overgangszonen, at befinde sig i ‘en flydende tilstand’, i rummet mellem det kendte og det ukendte. I disse overgangssituationer opfattes tilværelsen som modtageligt for bearbejdning og forandring. ‘Vista’ handler om observationer ved kysten udenfor Nakskov, fra øen Albuen: I tiden før moderne teknologi var horisontlinien ensbetydende med rækkevidden af kommunikationsmuligheder.
På øen Albuen findes en forladt bygning, den gamle Kystudkiggen, et observationspunkt for havet og horisontlinien. Kystudkigtjenesten blev etableret i 1915 som en del af Marineministeriet. Formålet var at ‘søværnskommandoen kan blive holdt underrettet om hændelser til søs, i luften og i land’. Kystudkiggen på Albuen indgik som del af en række poster langs den danske kyst. Den var aktiv under første verdenskrig, mellem 1939 og 1949 og igen under den kolde krig fra 1951 frem til år 2000. Dermed fremstår den også i dag som et eksempel på forholdet mellem samfundet og omgivelsen. Med udstillingen ‘vista’ undersøges hvordan objektet og observatøren pladseres i forhold til rummets liminalitet, distancer og horisontlinier. Hvordan fornemmes landskabets og rummets lokalitet, perspektiver og størrelsesforhold? Ved NLHspace vises et stort fotografi af horisontlinien fra Albuen. Det fremstår som uskarpt og forvrænget, optaget gennem observationspostens kikkert. Havet i nuancer af grå og hvid indrammes af optikkens begrænsninger. Uanset hvor skarpt man stiller, noget forbliver overset. En cirkel af gennemlysende glas med udsnit af fotografiet svæver i udstillingslokalet og minder om ens eget ståsted, samtidigt som den hænger i vejen for et uforstyrret blik.

NLHspace karakteriseres af et udstillingsrum med et stort vindue mod gaden. Udstillingen opleves som et tredimensionalt værk fra beskueren på gaden, på en tilsvarende måde som landskabet observeret fra Kystudkiggen, et liminalt rum som beskues udenfra. Projektet minder om at politiske udviklinger kan manifesteres i tilrætteleggelsen og opfattelsen af landskabet, og belyser relationen mellem tilskueren og objektet, dialogen mellem passerende på gaden og udstillingslokalet.

Frauke Materlik er uddannet ved Byam Shaw at Central Saint Martins (MA Fine Art, 2009) og ved University of Greenwich (MA Landscape Architecture, 2002). ’Vista’ er del af et igangværende større projekt ’Om landskaber i Nord’ og blev mulig takket projektmidler fra Kunstfondens Arkitekturudvalg og Dreyer Fonden. Udstillingen er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, Vesterbropuljen og Københavns Billedkunstudvalg.

/

(English version)

The exhibition ’vista’ is based on Frauke Materlik’s research trips focusing on transformations of landscape: ’Landscape can somehow be seen as an expression of our society, as materialized zeitgeist. (…) Landscape, space is somewhat shaped at the same time as the development of society’ and ’is an integral part of the dynamics of human existence’ (Framke, 1989). The artist is particularly interested in the studies of coastal landscapes where the experience of liminality is prominent. Liminality can be described as a transformative zone, to be in ’a state of flux’, in the space between the known and the unknown. ’Vista’ is based on observations of the Danish coast outside Nakskov, from the island Albuen: In the days before modern technology, the horizon line was synonymous with the reach of communication. At Albuen one finds an abandoned building, the former ’Kystudkig’, an observation point for the sea and the horizon. The Coastal Observation Service was established in 1915 as part of the Admirality. The aim was to ’be kept informed of incidents at sea, in the air and on land’. The observation point at Albuen was part of a series of posts along the Danish coast. It was active during World War I, between 1939 and 1949 and again during the Cold War from 1951 until 2000. Thus, even nowadays it appears as an example of the relationship between society and its surroundings. The exhibition ’vista’ examines how the object and the observer are placed according to the liminality of space, distances and horizon lines. How can one perceive landscape, location, perspectives and proportions? One large photograph of the horizon line of Albuen is displayed at NLHspace. It appears to be blurred and distorted, recorded through the binoculars of the observation point. The sea in shades of grey and white is framed by the limitations of the lense. No matter how sharp one attempts to focus, something remains overlooked. A circle of translucent glass with a detail of a photograph is suspended in the exhibition space and reminds the observer of her own position, at the same time as it hangs in the way of an undisturbed view.

NLHspace is characterized by a large window facing the street. From the viewer on the street, ‘vista’ could be experienced as a three-dimensional work, in a similar way as the landscape from the coastal observation point, a liminal space viewed from the outside. The project broaches the issue that political developments can be manifested in the shaping and perception of landscape, and illustrates the relationship between the viewer and the object, the dialogue between the passer-by on the street and the exhibition space.

Frauke Materlik trained at Byam Shaw at Central Saint Martins (MA Fine Art, 2009) and at The University of Greenwich (MA Landscape Architecture, 2002). ’Vista’ is part of an ongoing project ’On landscapes of the North’ and was made possible by project funding from the Danish Art Council Committee for Architecture and Dreyer Foundation. The exhibition is supported by Danish Arts Council, Vesterbropuljen and Copenhagen municipality.

www.fraukematerlik.eu