Contingency of the Now #1

(For English scroll down)

Præsenterer performances af:

Nanna Lysholt Hansen 16.-18. juni kl. 20

Trine Mee Sook Gleerup 21. juni kl. 13

Maline Casta 27. juni kl. 16-19, 22-01, 28. juni 11-14, 16-19, 22-01 & 29. juni 13-16

 

Kurateret af Rie Hovmann Rasmussen

 

Hvad er nærvær, og hvad er dets relation til tid og udholdenhed? Hvilken rolle har nærværet i samfundet og hvad er dets potentiale? Med disse spørgsmål undersøger performanceserien Contingency of the Now #1 strukturer og processer i oplevelsen af nærvær. Henover to uger udforsker de tre kunstnere Nanna Lysholt Hansen, Trine Mee Sook Gleerup og Maline Casta nærvær i deres performance praksis ved at spørge indtil sociale og politiske strukturer. Performanceserien er første del af tre, der præsenteres over 2014 og 2015.

 

 

Nanna Lysholt Hansen

Dear Daughter / Motherboard Theories of Evolution (w/ Braidotti, Plant et aliae)

16.-18. juni kl. 20.00

 

Gennem gentagelser (og) med små ændringer over de tre performanceaftner udforsker Nanna Lysholt Hansen relationen mellem tekst, krop og publikums opmærksomhed, mens hun ser nærmere på hendes egen evne til at multitaske, når hun arbejder som moder, kunstner og måske computer. Performancen er en tale bestående af sammenflettede tekstfragmenter, som bevæger sig rundt om temaerne: kvinder i historien, teknologien og sproget. Delvist poetisk, delvist i brudstykker tager teksten form som en samtale med kunstnerens 6 måneder gamle datter.

 

 

Trine Mee Sook Gleerup

OHM: a meditative performance lecture & how our mind and body are practically commercialized

21. juni kl. 13.00

 

I sin performance undersøger Trine Mee Sook Gleerup forskellige former for nærvær i relation til performancekunst, det performative subjekt og mindfulness. Med udgangspunkt i at nærvær er centralt for mindfulness, bringer performancen praktiske øvelser fra mindfulness og yoga sammen med performanceteori, selvbiografisk materiale og kritisk diskurs, som samtidigt stiller spørgsmålstegn ved populariteten og det man kan kalde et ’mindfulness regime’, som det tager sig ud i en vestlig kontekst.

 

 

Maline Casta

We’re in this together

27. juni kl. 16-19, 22-01, 28. juni kl. 11-14, 16-19, 22-01 & 29. juni kl. 13-16

 

I sin performance undersøger Maline Casta forholdet og det mulige samspil mellem dagdrømmeri og nærvær. På forskellige tidspunkter i løbet af de tre dage er publikum inviteret til at tage del i rummet mellem virkelighed og fantasi. Performancen tager udgangspunkt i ideen om, at vores dagdrømmeri, som vores oplevelse af nærvær, ofte er meget privat, men samtidigt kan fortælle noget om den politiske situation, vi lever i, og hvordan vi relaterer til hinanden generelt.

 

For yderligere information se www.contingencyofthenow.com eller email riehovmann@gmail.com

Støttet af CuratorLab / Konstfack University College of Arts, Crafts and Design | Københavns Billedkunstudvalg | IASPIS – Konstnärsnämnden | Statens Kunstfond

 

ENGLISH

Contingency of the Now #1

 

Presents performances by:

Nanna Lysholt Hansen 16-18 June 8pm

Trine Mee Sook Gleerup 21 June 1pm

Maline Casta 27 June 4-7pm, 10pm-1am,

28 June 11am-2pm, 4-7pm, 10pm-1am & 29 June 1-4pm

 

Curated by Rie Hovmann Rasmussen

 

What is presence and how does it relate to time and endurance? What is its role today, and what potential does it have? With these questions the performance series Contingency of the Now #1 explores processes and structures of presence. During two weeks the artists Nanna Lysholt Hansen, Trine Mee Sook Gleerup and Maline Casta investigate notions of presence in their performance practice as it opens up for broader questions on cultural and political structures. The performance series is the first part of three presented during 2014 and 2015.

 

 

Nanna Lysholt Hansen

Dear Daughter / Motherboard Theories of Evolution (w/ Braidotti, Plant et aliae)

16-18 June 8pm

 

Adding small changes to the performance each evening Nanna Lysholt Hansen explores the relation between text, body and attentiveness of the audience, while she investigates the multitasking of her own thinking and working as a mother, artist and perhaps as a computer. The performance is a spoken patchwork of text fragments on the subject of women in relation to history, technology and language. Partly poetic, partly to the point of fracture, the text takes the form of a speech and a conversation with the artist’s 6-month-old daughter.

 

 

Trine Mee Sook Gleerup

OHM: a meditative performance lecture & how our mind and body are practically commercialized

21 June 1pm

 

In her performance Trine Mee Sook Gleerup investigates various modes of presence in relation to performance art, the performing subject and mindfulness. Taking into account that the core of mindfulness is presence, the performance merges practical excises of mindfulness and yoga with performance theory, autobiographical material and critical discourse – questioning the popularity or even, as you might say, the regime of mindfulness as it appears in a Western context.

 

 

Maline Casta

We’re in this together

27 June 4-7pm, 10pm-1am; 28 June 11am-2pm, 4-7pm, 10pm-1am & 29 June 1-4pm

 

In her durational performance Maline Casta explores the connection and possible interaction between daydreaming and presence. At different hours during the three days the audience will be invited to share a mutual experience in the space between reality and imagination. The performance departs from the notion that our daydreams, like the experience of presence, are often very private and yet they tell us about the political climate we live in and how we relate to each other.

 

 

For more information visit www.contingencyofthenow.com or email riehovmann@gmail.com

Supported by CuratorLab / Konstfack University College of Arts, Crafts and Design | Københavns Billedkunstudvalg | IASPIS – Konstnärsnämnden | The Danish Arts Foundation